Kent Ruuth Konsult AB

Specialister inom explosionsfarliga områden som orsakas av Gas, Ånga, Dimma eller Damm. Vi gör klassningsplaner och besiktigar elektriska och mekaniska installationer i områden där man hanterar ämnen som kan skapa explosionsfarliga områden.

Den 3 september sammanträder CENElEC TC 31 i Bryssel.

Den 3 september sammanträder CENElEC TC 31, Electrical apparatus for explosive atmospheres i Bryssel.

GRUPPEN CENELEC MT31-1, Installationsregler, som ska tillvarata särskilda regler som gäller inom EU har aktiverats och till ordförande valdes Heribert Oberheim. Exempel på arbeten är ”Vägledning för klassning av explosionsfarliga områden i överens- stämmelse med 60079-10-1”. Arbetet ska utföras med hänsyn till den information som redan finns i IEC 60079-10-1 så att onödigt dubbelarbete inte ut- förs. Det är alltså möjligt att vi får en europeisk klass- ningsstandard på sikt.